Overheid: Verstevigen netwerk 18 juni 2019


Op dinsdag 18 juni zijn de milieu vergunningverleners en toezichthouders van de omgevingsdienst, specialisten en accountmanagers van de brandweer en toezichthouders van Waterschap Aa en Maas en de Dommel uitgenodigd bij het regionaal crisiscentrum van Veiligheidsregio Brabant-Noord om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te bevorderen op het thema risicorelevante bedrijven. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden de komende jaren zo veel als mogelijk meegenomen in de aanpak van de risicorelevante bedrijven.

Analyse bedrijven

De omgevingsdienst heeft op basis van diverse brondocumenten een analyse gedaan waarbij de risicorelevante bedrijven zijn gescoord op de mate van risicobeheersing en risicopotentieel. Deze analyse is de basis om meer risicogericht te kunnen gaan inspecteren. Op basis van de analyse is de denkkracht van de deelnemers gebruikt om per kwadrant te bekijken hoe de bedrijven het best (risicogericht) benaderd kunnen worden.

Bedrijven met een hoog risicopotentieel

Bij de bedrijven met een hoog risicopotentieel die weinig beheersmaatregelen treffen dient een plan van aanpak per bedrijf opgesteld te worden, waarbij een integrale benadering en bestuurlijke betrokkenheid noodzakelijk is. Wanneer bedrijven een hoog risicopotentieel hebben en juist veel doen aan het goed beheersbaar houden van de risico's vraagt dit ook een integrale benadering, maar veel meer in een open gesprek en gericht op het verhogen van de eigen verantwoordelijkheid en daar waar mogelijk worden de bedrijven ingezet als ambassadeur binnen de regio.

Bedrijven met een laag risicopotentieel

Indien het risicopotentieel laag is en het bedrijf niet voldoende maatregelen heeft getroffen om deze risico's te beheersen is het vooral belangrijk om bedrijven voor te lichten en hiermee het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid te verhogen. Indien deze bedrijven wel voldoende maatregelen heeft getroffen dan is informeren en adviseren indien de situatie daar om vraagt voldoende.

Schema interventies