Overheid

Diverse overheidsinstanties dragen bij aan het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, opslaan of gebruiken ten behoeve van het productieproces. Het overheidsnetwerk komt maandelijks bij elkaar, dit bestaat uit een operationele projectgroep met de primair betrokken organisaties: Omgevingsdienst Brabant-Noord, Brandweer Brabant-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

In de eerste ring netwerk worden de overige ketenpartners (waaronder de Waterschapppen Aa en Maas en De Dommel, Provincie Noord-Brabant en GHOR Brabant Midden-West-Noord) betrokken op onderwerp.

Omgevingsdienst Brabant-Noord

Voor de omgevingsdienst is het verlenen van milieuvergunningen en uitvoeren van toezicht bij risicorelevante bedrijven een reguliere basistaak. Zij zijn het uitvoerende orgaan voor het bevoegd gezag (gemeenten en provincie) bij de risicorelevante bedrijven. De omgevingsdienst heeft als voornaamste doel om meer risicogericht te gaan inspecteren.

Brandweer Brabant-Noord

De sector Risicobeheersing van de Brandweer Brabant-Noord adviseert het bevoegd gezag en geeft invulling aan risicogericht toezicht bij de bedrijven, voert table top oefeningen uit op de noodorganisatie bij bedrijven met een ammoniakinstallatie en draagt zorg voor de koppeling van bedrijven met de lokale post.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

De veiligheidsregio is als verbinder en facilitator verantwoordelijk voor het verstevigen van het netwerk tussen bedrijven en overheid. De veiligheidsregio brengt vraag en aanbod bij elkaar door middel van het organiseren van themabijeenkomsten en opzetten van digitale platformen.