Nieuwsoverzicht mei en juni 2019

Het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Waarbij het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. En de overheid ondersteunt vanuit een meedenkende en adviserende houding.

Actualiteiten

Verandering brandcompartimentering vergunningplichtig?

Vaak is het onduidelijk wanneer een verandering in de brandcompartimentering vergunningplichtig is. Niet elke verandering is namelijk vergunningplichtig. De plicht geldt alleen wanneer een bouwactiviteit die de indeling in brandcompartimenten wijzigt.

Beïnvloeden achterblijvende BRZO bedrijven

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ werkt aan professionalisering van toezicht op risicovolle bedrijven (bedrijven die vallen onder het Besluit risico zware ongevallen). Vanuit die missie is het relevant zicht te hebben op instrumenten die landelijk worden ingezet in het toezicht op Brzo-bedrijven. Binnen de politiek is er in het bijzonder aandacht voor de Brzo-bedrijven waarbij een gedragsverandering gewenst is. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die zich niet conformeren aan wettelijke regels of op andere wijze hun productieprocessen risicovoller inrichten dan nodig. Hiervoor zijn (gedrags-)instrumenten (pdf, 1.5 MB) en een leeswijzer (pdf, 717 kB) opgesteld die de toezichthouders kunnen gebruiken om een gedragsverandering bij Brzo-bedrijven te bewerkstelligen.

Thema’s

Rapport IFV: Verkenning Veiligheidsaspecten van net-niet-BRZO-bedrijven: een verkenning van aandachtspunten

Door het IFV is een rapport opgesteld waarin is verkend of veiligheidsregio's (extra) aandacht zouden moeten besteden aan de groep van net-niet-BRZO-bedrijven, oftewel de risicorelevante bedrijven. Uit de verkenning blijkt dat er risicorelevante bedrijven zijn die de aandacht van de veiligheidsregio zouden moeten hebben. In deze groep zitten namelijk bedrijven met een grote effectafstand, die lijken op BRZO-bedrijven.

Risicogericht toezicht

Het kabinet maakt extra geld vrij om strenger te kunnen gaan controleren bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Tevens gaat de boete bij een overtreding omhoog. De boete wordt door het kabinet gezien als een prikkel voor verbetering. In de regio Brabant-Noord wordt natuurlijk ook bij de bedrijven die meerdere malen in overtreding gaan streng gehandhaafd. Echter, zoals ook in het artikel omschreven staat, zijn er in onze regio ook bedrijven waarbij er geen sprake is van onwil om een veilige werkplek te creëren. Bij deze groep bedrijven is het aangaan van een open gesprek en het richten op verhogen van het bewust bekwaam handelen een veel betere interventie en prikkel voor het bedrijf om verbeteringen door te voeren. In Brabant-Noord is de ambitie om veel risicogerichter te gaan inspecteren.

Bijeenkomsten

10 mei 2019: Verhogen veiligheidsbewustzijn

Bij de Heineken brouwerij in ’s Hertogenbosch heeft de netwerkbijeenkomst ‘Verhogen veiligheidsbewustzijn en –gedrag' plaatsgevonden. Een bijeenkomst door Heineken en de veiligheidsregio in gezamenlijkheid georganiseerd.

18 juni 2019: Verstevigen netwerk overheid

Op dinsdag 18 juni zijn de milieu vergunningverleners en toezichthouders van de omgevingsdienst, specialisten en accountmanagers van de brandweer en toezichthouders van Waterschap Aa en Maas en de Dommel uitgenodigd bij het regionaal crisiscentrum van Veiligheidsregio Brabant-Noord om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te bevorderen op het thema risicorelevante bedrijven. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden de komende jaren zo veel als mogelijk meegenomen in de aanpak van de risicorelevante bedrijven.

26 juni 2019: Innovatieve veiligheidsmarkt

Op woensdag 26 juni 2019 heeft er op Avans Hogeschool Breda een Innovatieve Veiligheidsmarkt plaatsgevonden. Deze markt is georganiseerd door studenten uit het derde jaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Eén van de studio's is Industriële veiligheid. In deze studio hebben 30 studenten voor zes bedrijven een vernieuwende oplossing (prototype) ontwikkeld op een maatschappelijk vraagstuk op het thema 'Verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -gedrag'.