Omgevingsvisie en -plan


Onze leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Denk aan een nieuwe speeltuin, uitbreiding van een industrieterrein of het plaatsen van een buurtbatterij voor het opslaan van opgewekte zonne-energie. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving inrichten, is samen de juiste keuzes maken. Dat doen wij als Veiligheidsregio door mensen bewust te maken van de risico’s bij zo’n initiatief. Zo richten we de beperkte ruimte in Nederland zo veilig mogelijk in.

Deskundig en onafhankelijk advies

Binnen de nieuwe Omgevingswet hebben gemeenten nu te maken met een omgevingsvisie en het omgevingsplan om de leefomgeving zo gezond en veilig mogelijk in te richten. De Veiligheidsregio sluit graag op tijd aan voor deskundig en onafhankelijk advies. Op deze manier wordt veiligheid een thema waarover aan de voorkant wordt nagedacht. Maar hoe ziet zo’n advies eruit?

Beperkte ruimte veilig indelen

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om te kijken naar de omgeving. Wordt door de ontwikkeling een risico geïntroduceerd of bevinden zich al risico’s in de buurt? Risico’s zoals een nabijgelegen tankstation, industrie, treinspoor, water e.d. Door afstand in te bouwen tot deze risico’s vergroot je de veiligheid. Maar door de beperkte ruimte is dat niet altijd mogelijk. En juist dan is het belangrijk na te denken over de omgeving.

Waar kan men veilig schuilen? En hoe kunnen de nadelige effecten van een risico worden vertraagd? En zijn er goede en duidelijke vluchtroutes mogelijk? Door bewust na te denken over de omgeving, de manier van bouwen, de inrichting en vluchtroutes van gebouwen worden mensen beter beschermd tegen de gevaren van risicobronnen in de omgeving.

Snel hulp bieden bij een crisis

Wij denken ook graag mee hoe hulpverleners snel bij een incident kunnen komen. En dat hulpverleners weten wat zij aantreffen bij aankomst. Wonen of verblijven er bijvoorbeeld minder zelfredzame mensen? Welke risico’s zijn er in de omgeving? Daarnaast is het voor de brandweer van belang om te weten of er voldoende bluswater is en of dit op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd kan worden.

Zelfredzaamheid in de omgeving

Een samenleving heeft altijd te maken met risico’s. Communicatie over risico’s zelf en de voorbereiding erop, draagt bij aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners. Ook hierin kunnen wij gemeenten, planontwikkelaars en anderen adviseren. En wij kijken graag mee wat de gevolgen zijn van een ruimtelijke ontwikkeling voor zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, huisartsen en de ambulancediensten.

Neem contact met ons op

Wij denken graag mee. Over de vorming van omgevingsvisie of de uitwerking in een omgevingsplan. Uiteraard gaan we ook graag in gesprek over alle veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Stuur hiervoor een e-mail naar risicobeheersing@brwbn.nl.