Over de veiligheidsregio

Wat is een veiligheidsregio?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samenwerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Wat doet een veiligheidsregio?

De veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing (NCTV) en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

De veiligheidsregio beoogt:

 • burgers beter te beschermen tegen risico’s.
 • hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises.
 • brandweerzorg, geneeskundige hulp bij rampen en crisis.
 • rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.
 • versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht.

Wat zijn de taken van de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio Brabant-Noord voert de volgende taken voor de deelnemende gemeenten uit:

 • Het inventariseren van de grootste risico’s in de regio.
 • Het instellen en in stand houden van een brandweer. De belangrijkste taak van de brandweer is het voorkomen, beperken en bestrijden van branden en gevaren bij ongevallen (anders dan brand).
 • Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen.
 • Het instellen en in stand houden van een operationele organisatie voor bevolkingszorg. De belangrijkste taken van bevolkingszorg zijn het voorlichting geven aan en het opvangen/verzorgen van de bevolking bij rampen en crises.
 • Het voorbereiden op crises en rampen en het organiseren van de crisisorganisatie. Deze taken worden gezamenlijk uitgevoerd door de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg.
 • Het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, het ambulancevervoer en de politietaak.

Volg ons!

Ieder kwartaal verschijnt de nieuwsbrief Veiligheidsregio Brabant-Noord waarin we inkijk geven in onze dagelijkse praktijk en delen we met welke actuele thema's we bezig zijn. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Wil je meer weten over wie we zijn en wat we doen? Lees de verhalen van onze collega's die zich iedere dag inzetten voor een veilige Brabantse leefomgeving.