Informatie Gestuurde Veiligheid


De ambitie, zoals omschreven in het beleidsplan 2020-2023, van de Veiligheidsregio Brabant-Noord is het realiseren van een informatie gestuurde netwerkorganisatie. Eén van de hoofdopgaven waarmee direct invulling gegeven wordt aan deze ambitie is het realiseren van informatie gestuurde veiligheid (m.a.w. het verbeteren van de informatiepositie) voor alle keten- en crisispartners. Zo kunnen gerichte en passende maatregelen eerder worden genomen en kan eerder op kwetsbaarheden worden ingespeeld.

Hiervoor is het programma Informatie Gestuurde Veiligheid opgestart. In de illustratie staat in één overzicht gevisualiseerd waarom, hoe en wat gedaan wordt vanuit het programma om bovenstaande ambitie te bereiken.