Regioplan Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders

Gepubliceerd op 29 december 2022

Op 29 december heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Jack Mikkers het regioplan voor de Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders aangeboden namens de gemeenten aan de Provincie Noord-Brabant. Het plan vloeit voor uit de nadere afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s om uit de opvangcrisis te komen en te blijven.

Gemeenten realiseren samen

Er is een enorme stroom vluchtelingen op gang. Zowel uit Oekraïne als uit andere delen van de wereld. Dat gaat gepaard met een toenemende vraag vanuit het Rijk om opvang en huisvesting te bieden, voor korte en langere duur. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland en één waar geen enkele gemeente zich aan kan onttrekken.


De gemeenten in deze regio willen dit samen gaan realiseren. Met elkaar en in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, het COA en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voorzitter Jack Mikkers:
“Binnen de regio Brabant-Noord vangen we de vluchtelingen op in het besef van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en taakstelling en doen dat zo humaan mogelijk voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld.”


De opvang willen de gemeenten in samenwerking met andere betrokken partijen doen. En ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Denk aan het COA, de Provincie, Vluchtelingenwerk en vrijwilligers. De gemeenten blijven alert op knelpunten en dilemma’s, en leggen die terug op de bespreektafels als de Provinciale Regie Tafel, het Veiligheidsberaad en bij de verantwoordelijk
staatssecretaris.


De volgende uitgangspunten zijn daarin leidend voor de gemeenten:
• We zijn als regio solidair en willen samen met inwoners onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen;
• We zijn een betrouwbare overheid;
• We realiseren kwalitatief goede, duurzame, humane en uitvoerbare opvang en huisvesting.


Omgeving informeren

De nabije omgeving van een opvangplek nemen gemeenten goed mee in de ontwikkeling. Zodat inwoners weten wat er gebeurt, waar ze terecht kunnen met vragen en kunnen ondersteunen. De gemeenten beseffen zich dat de vraag soms een uitdagende is en dilemma’s met zich mee kan brengen vanwege de beschikbaarheid van voorzieningen die iedereen nu eenmaal nodig heeft.


Voorzitter Jack Mikkers: “We doen het ook in het besef dat wij in Brabant solidair zijn, goede humanitaire hulp kunnen bieden, veerkracht kennen en organisatievermogen hebben. Zo willen we samen ervoor zorgen dat we vluchtelingen een plek kunnen bieden die hen veiligheid en onderdak geeft. Door te zorgen voor dagbesteding, onderwijs en zorg. Waarmee we ook oog hebben voor de omgeving en integratie.”


Goede spreiding

Een goede spreiding van locaties over de regio is belangrijk. Dit vanwege de schaarste aan geschikte plekken, druk op genoemde voorzieningen en omgeving. In het regioplan geven we aan waar en in welke vorm we welke opvang gaan regelen.

Hoe gaan we het doen?

Binnen de veiligheidsregio Brabant-Noord hebben de gemeenten de opgaven gezamenlijk bekeken en worden de verschillende opgaven van opvang Oekraïne, opvang asielzoekers, huisvesting statushouders en AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) als één collectieve opgave gezien en verdeeld. Hierbij is gekomen tot de volgende invulling:


Asielopvang:
Huidige opgave obv 51.000 landelijk: 1550 regionaal in te vullen.
Actuele realisatie: 1780 (incl 450 crisisnoodopvang Boxtel
tot 15 februari).

Opgave obv 61.200 landelijk per 1 april 2023: 1912 regionaal in te vullen.
CrisisNoodOpvang Boxtel tot 15 februari 2023: 450.
Verwachte realisatie: 1840.

Opgave obv 75.500 landelijk per 1 januari 2024: 2424 regionaal in te vullen.
Verwachte realisatie: 2416

Oekraïne-opvang:
Huidige opgave obv 75.000 landelijk 2974 regionaal in te vullen.
Actuele realisatie: 2820.

Indicatieve opgave obv 90.000 landelijk 3574 regionaal in te vullen.
Verwachte realisatie: 3519.

Huisvesting vergunninghouders:
Regionale Taakstelling 2022-II: 425
Gerealiseerd op 1-12-2022: 488
Regionale Taakstelling 2023-I: 800
Verwachte realisatie: alle gemeenten verwachten de taakstelling 2023-I te behalen.

AMV-ers:
Geen aparte taakstelling.
Gerealiseerde opvang regionaal: 118
Voor 2023 zijn ten minste 65 plekken voor AMV-ers beschikbaar regionaal. Daarnaast worden locaties voorbereid of onderzocht voor opvang voor AMV-ers. Hiervan is het aantal nog onbekend.

Binnen de regio is uitbreiding van extra opvangplekken, boven op het genoemde aantal, mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie en bestuurlijke besluitvorming. Voor een tijdige realisatie is intensieve afstemming met het COA en de Provincie noodzakelijk.

Regioplan per veiligheidsregio

Omdat de opvangcrisis voortduurt, is door het rijk besloten dat iedere veiligheidsregio op 1 januari 2023 een regionaal opvangplan gereed moeten hebben gericht op het beschikken over voldoende opvangplaatsen op 1 april 2023. Hiermee hebben de gemeenten van de regio Brabant-Noord voldaan aan deze opdracht.

In het plan hebben gemeenten afspraken gemaakt over het onderling uitwisselen van de opgaven voor opvang van asielzoekers, huisvesting van vergunninghouders, de opvang van AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen), en de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Voorwaarde is dat regionaal ‘onder de streep’ de opgaven worden gerealiseerd. De transitie is geslaagd als op 1 april 2023 voldoende opvangplaatsen gerealiseerd zijn en COA vanaf dat moment weer in staat is alle asielzoekers met een recht op opvang daarvan kan voorzien.

Jack Mikkers: “Wij zijn trots op de wijze van samenwerking gedurende het afgelopen jaar en de daarbij behaalde resultaten. Op basis van die ervaringen kijken we met vertrouwen naar de toekomst, waarbij de daadwerkelijke invulling zeker nog een uitdaging zal worden maar waarbij we weten dat de realisatie mogelijk is. Om uit de crisis te komen en te blijven moeten de inspanningen
onverminderd worden voortgezet; in gezamenlijkheid en met de gevraagde inspanningen van Provincie en het COA en met collegiale uitwisseling van opgaven.”

Download hier het regioplan Asiel- en Oekraïne-opvang en huisvesting vergunninghouders VRBN. (pdf, 459 kB)