Een veilige leefomgeving


Op initiatief van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben we de Handreiking veilige leefomgeving (pdf, 4.4 MB) opgesteld. Een handreiking voor en als uitnodiging aan gemeenten om samen met de veiligheidsregio te komen tot een goede borging van het thema veiligheid in een omgevingsvisie of omgevingsplannen.

In deze handreiking zijn concrete bouwstenen over veiligheidsaspecten opgenomen die je als gemeente kunt gebruiken in het omgevingsplan. Daarnaast is het document ook breder toepasbaar, bijvoorbeeld bij het opstellen van een omgevingsvisie of een programma.

De veiligheidsregio adviseert in de handreiking over de principes en kaders voor een veilig ontwerp aan de hand van de volgende kernwaarden:

  1. Samen werken aan een veilige fysieke leefomgeving;
  2. Afstand tot risico’s vergroot de veiligheid;
  3. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming;
  4. Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlaten;
  5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk;
  6. Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen;
  7. Voorzieningen in de zorg zijn toegankelijk voor en afgestemd op inwoners en bezoekers.

Drie kernwaarden met voorbeelden werkten wij verder uit in onderstaande animaties.

Kernwaarde 3

Bouwwerken en omgeving bieden bescherming

Kernwaarde 5

De omgeving maakt snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk.

Kernwaarde 7

Mensen krijgen bij crisis passende medische zorg.